Stanovy pro rok 2021

Spolek Scrap Baits

 

Sídlo:

 

Příkrá 240/6

 

Bílina, 418 01

Výbor Spolku: Miroslav Hadrava ( Předseda), Václav Šrot ( Pokladník)

 

Účel spolku:

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

 

1. Sportovní rybolov na klubové vodě

2. Provoz klubové vody

3. Údržba a ochrana zeleně a živočichů v místě klubové vody

 

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů:

 

1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba.

 

2. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku, jehož roční výši stanoví členská schůze. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

 

3. Práva člena spolku:

a) podílet se na činnosti spolku,

b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,

c) volit orgány spolku,

d) být volen do orgánů spolku,

e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku

 

4. Povinnosti člena spolku:

a) dodržovat stanovy spolku,

b) podílet se na činnosti spolku,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,

d) platit člensképříspěvky.

 

5. Členství spolku zaniká předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku. Po zaplacení členského příspěvku nelze členství ve stanoveném období zrušit.

 

Orgány spolku

 

Nejvyšší orgán spolku

 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby.

 

2. Působnost členské schůze plní rovněž shromáždění delegátů.

 

3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

 

4. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina delegátů.

Usnesení jsou přijata většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. Každý delegát má jeden hlas.


Statutární orgán spolku

 

1. Statutární orgán spolku je předseda a pokladník. Je volen členskou schůzí (nebo shromážděním
delegátů) veřejnou volbou na období 1 roku.

 

2. Výbor spolku svolává předseda.

 

3. Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, pokladník.

 

4. Na jednání výboru jsou podle potřeby přizváni delegáti.

 

5. Předseda i pokladník budou jednat vždy dohromady.


Delegát

 

1. Delegátem se stává člen spolku, který je zvolen členy spolku v jednotlivých pracovních skupinách nadpoloviční většinou. Členové volí delegáty na první schůzce pracovní skupiny veřejnou volbou na období 1 roku.

 

2. Delegát svolává schůzky pracovní skupiny.

 

3. Delegát přenáší do výboru spolku stanoviska schůzek pracovní skupiny, připomínky, podněty,

stížnosti a doporučení členů. Na schůzkách skupiny informuje členy o jednání výboru spolku a

zabezpečuje plnění rozhodnutí výboru.

 

Správní rok

1. Správní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku.

 

2. Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.

 

3. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

 

Zásady hospodaření spolku

 

1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a

sponzorské dary.

 

3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.

 

4. Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.

 

5. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

 

Kontrola hospodaření

 

1. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

 

Zánik spolku Scrap Baits

 

1. Spolek zaniká:

 

a) dobrovolnýmrozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku.

b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

 

 

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

 

2. Tyto stanovy nabývajíúčinnosti dnem schválení členskou schůzí nebo shromážděním delegátů.

V Bílině de  dne 12.12.2020

 

Spolek Scrap Baits

Kontakt:
Miroslav Hadrava
Václav Šrot
+420 737 685 458
+420 721 769 378
jezero-scrapbaits@seznam.cz